Endnu en pladsanvisningsklage tages ikke til følge

Skrevet 24. august, 2022
Klagenævnets kendelse af 6. juli 2022, Assemble A/S mod Herning og Holstebro Kommuner

Pladsanvisningsudbud er i disse dage ikke en ukendt gæst i klagenævnet for udbud, og i sagen mellem Assemble A/S og Herning/Holstebro Kommuner fik klagenævnet anledning til at tage stilling til en ny vinkel:

 

Favoriseres den eksisterende leverandør, når ordregiver benytter sig af brugertests i evalueringen?

 

Klagers vinkel i sagen var overordnet, at en bruger altid vil finde det system, vedkommende kender, mere brugervenligt, når der ikke er fastsat objektive krav, og når vurderingen i øvrigt ikke bliver dokumenteret. Ifølge klageren vil en person, der skal vurdere rummelige, subjektive egenskaber ved et system altid have en præference for det system, som vedkommende kender.

 

Kommunerne gjorde heroverfor (groft sagt) gældende, at brugertesten omvendt gav brugerne mulighed for at tage livtag med nye systemer, så eventuelle innovative funktionaliteter blev nærværende og ikke kun konceptuelle.  

 

Klagenævnet sluttede sig til kommunernes synspunkt og tilkendegav, at en brugertest må antages at medvirke til at eliminere en eventuel konkurrencefordel for en hidtidig leverandør, idet et for evalueringsteamet ukendt system dermed kan visualiseres umiddelbart. Resultatet forekommer – i lyset af den nedlagte påstand – ret oplagt.

 

Herudover godkendte klagenævnet også kommunernes brug af kommissionsmodellen, hvorefter en minimumstærskel for kvalitative point frasorterede tilbuddene i faser. Assemble faldt under denne minimumstærskel, men klagen ses ikke at anholde dette forhold. 

 

 

---o0o---

 

 

Klagerens påstande adresserer ikke forholdet, men man kunne spørge, om brugertests lader sig forene med udbudslovens § 5, stk. 3: Efter bestemmelsen må kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgivere om grundlæggende elementer i en udbudsproces ikke må være mundtlig.

 

Lovbemærkningerne anfører mere konkret, at det ikke er muligt for ordregivere at kræve en tilbudspræsentation, der skal indgå i tilbuddet, fordi den mundtlige kommunikation kan have væsentlig betydning for indholdet af tilbuddet og vurderingen heraf.

 

En brugertest, som angår tildelingskriteriet, må antages at udgøre et grundlæggende element.

 

Klagenævnet har i tidligere kendelser accepteret besigtigelser af statiske varekøb, eksempelvis stole. Men omstændighederne kompliceres ved levende IT-systemer, og antageligvis særligt SaaS-cloud-løsninger, som tilgås ”remote”. Hvordan sikres det, at systemet er hermetisk lukket og ikke afviger fra det forudgående tilbud, og hvordan sikres dokumentationen?

 

Generelt vil vi ikke anbefale, at ordregiver anvender brugertest af IT-systemer, før klagenævnet konkret og indgående har taget stilling til denne evalueringsform. Der er generelt ved IT-udbud en helt entydig efterspørgsel efter brugertest, som giver ordregiver mulighed for at tage livtag med løsningerne på en måde, som ikke kan oversættes til skrift. Før denne praksis foreligger mere konkret, kan det overvejes generelt at anvende skærmbilleder eller videooptagelse (inden for klart definerede rammer) som den næstbedste løsning.

 

//Anders Nørgaard Jensen & Nick Bronstein