Om PUBLICURE

PUBLICURE Advokatfirma P/S
København: Islands Brygge 39
2300 København S

CVR 33 37 15 78

TLF +45 70 23 20 29
FAX +45 70 26 20 29
E-MAIL info@publicure.dk
PUBLICURE Advokatfirma beskæftiger sig primært med rådgivning af den private og den offentlige sektor i forhold til udbud, forsyningsret, persondata, statsstøtte, konkurrenceret, miljøret samt indgåelse og styring af offentlige kontrakter inden for udvalgte brancher, herunder forsyningssektoren, telekommunikation, spil, IT, indkøb og offentlig administration.

 

Compliance

 

 

Generelt

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S, CVR-nr. 33371578, er etableret på følgende fysiske adresse i Danmark:

Islands Brygge 39
DK-2300 København S


PUBLICURE Advokatfirma P/S kan kontaktes på telefonnummer +45 7023 2029 og på telefax +45 7026 2029 samt på e-mail info@publicure.dk. Herudover kan advokaterne i PUBLICURE Advokatfirma kontaktes via deres direkte telefonnummer eller e-mailadresse; disse oplysninger kan findes under punktet “Medarbejdere”.

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S har følgende generelle klientkonto: Jyske Bank, reg.nr. 7854, kontonr. 1428393 (IBAN: DK1778540001428393, BIC/SWIFT: JYBADKKK).

 

Klienter og øvrige indskydere opnår dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer, i tilfælde af bankens konkurs. Der gælder et dækningsmaksimum på i alt EUR 100.000 (ca. DKK 750.000), som gælder for indskyders samlede indskud (indskuddet kan være fordelt på flere konti).

 

For indskud i forbindelse med fast ejendom, hvor den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål, dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbets indbetaling, og uanset om beløbet står på en særskilt konto.


PUBLICURE Advokatfirma P/S er organiseret som et partnerselskab (kommanditaktieselskab), hvori en række advokatselskaber er aktionærer. Alle PUBLICURE Advokatfirma P/S’ advokater er beskikkede som advokater af det danske Justitsministerium, ligesom alle PUBLICURE Advokatfirma P/S’ advokater er medlemmer af Advokatsamfundet.


PUBLICURE Advokatfirma P/S og samtlige af PUBLICURE Advokatfirma P/S ’ advokater er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Reglerne kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Der henvises endvidere til retsplejelovens §§ 119-147 for så vidt angår de regler, der gælder for udøvelse af advokatgerningen. De til enhver tid gældende regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


PUBLICURE Advokatfirma P/S og PUBLICURE Advokatfirma P/S’ advokater er dækket af en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti tegnet hos forsikringsselskabet Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af PUBLICURE Advokatfirma P/S’ advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Forsikringsselskabet har følgende kontaktoplysninger:
Codan Forsikring
Gl. Kongevej 60
1790 København V
www.codan.dk

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette er aftalt med klienten.

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S’ ydelser over for erhvervsdrivende har ikke en på forhånd fastsat pris. Prisoplysninger overfor forbrugere vil blive givet til den enkelte klient.

 

Ansvarsbegrænsning

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger.

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S' ansvar omfatter ikke erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger i PUBLICURE Advokatfirma P/S' ansvar:

 

 1. PUBLICURE Advokatfirma P/S' erstatningsansvar, herunder enhver partners og advokats erstatningsansvar, i forbindelse med rådgivningen kan ikke overstige DKK 10 mio.
 2. Klienten kan alene rejse krav mod PUBLICURE Advokatfirma P/S og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.

 

Som danske advokater rådgiver PUBLICURE Advokatfirma P/S alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler PUBLICURE Advokatfirma P/S, at klienten engagerer lokale advokater. PUBLICURE Advokatfirma P/S involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med PUBLICURE Advokatfirma P/S' bistand.

 

Måtte det vise sig, at en af ovennævnte ansvarsbegrænsninger er i strid med præceptiv lovgivning, finder den pågældende ansvarsbegrænsning ikke anvendelse. Dette har dog ingen indvirkning på øvrige ansvarsbegrænsninger, der således opretholdes fuldt ud.

 

Tvister

 

Såfremt en uenighed (herunder i forhold til salær) mellem PUBLICURE Advokatfirma P/S og klienten ikke kan løses i mindelighed, har klienten mulighed for at klage til Advokatnævnet, som har kompetence til behandling af klager i sådanne forhold:

 

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx  

 

 

 

Persondatapolitik

 

Her kan du læse mere om, hvilke data Publicure indsamler, hvordan vi behandler dataene, og hvilke rettigheder du som datasubjekt har.

 

Cookiepolitik:

 

Publicure.dk anvender ikke cookies eller andre datafiler.

 

Persondatapolitik:

 

PUBLICURE behandler personoplysninger i henhold til den enhver tid gældende lovgivning og under iagttagelse af fornødne sikkerhedsforanstaltninger. 

Personoplysninger skal forstås som enhver form for information, der kan identificere en fysisk person, eksempelvis et navn eller en mailadresse. 

Publicure Advokatfirma P/S, Islands Brygge 39, 2300 København S, CVR: 33371578 er dataansvarlig for personoplysninger, der modtages i forbindelse med udøvelsen af selskabets almindelige virksomhed. 

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

 

Ved henvendelser og generel rådgivning modtages en flerhed af personoplysninger, herunder kontaktoplysninger og lignende. 

I forbindelse med sagsbehandlingen modtages og indhentes oplysninger fra klienter, modparter, offentlige myndigheder, klagenævn og –instanser, domstolene eller oplysninger, der er offentligt tilgængelige. I den forbindelse behandles både almindelige og følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, og oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer. De oplysninger, vi behandler, registrerer vi på en sag, der opbevares digitalt og i visse tilfælde ligeledes på en fysisk sag.

 

Hvordan anvender vi personoplysninger?

 

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det som led i varetagelsen af vores klienters interesser er nødvendigt og lovligt på baggrund af et af følgende forhold, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c, d eller f:

o    Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i,

o    Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,

o    Behandlingen er nødvendig for at beskytte vitale interesser, eller

o    Behandlingen er nødvendig for, at PUBLICURE kan forfølge en legitim interesse

Herudover behandler vi personoplysninger som led i de forpligtelser, som følger af hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer. Formålet med denne behandling er, at leve op til de krav, hvidvaskloven stiller, og lovens § 11 udgør det retlige grundlag for denne behandling.  

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

 

PUBLICURE opdaterer og sletter løbende personoplysninger, når disse ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de er indsamlet til. I kraft af vores erhverv som advokatvirksomhed er vi forpligtede til at opbevare sagsakter i en passende periode efter en sags afslutning. Hvor længe de enkelte sagsakter opbevares beror på en konkret advokatetisk og persondataretlig vurdering. Som udgangspunkt følger vi dog Advokatsamfundets generelle anbefaling om en opbevaringstid på fem år efter en sags afslutning.

 

Hvem har adgang til personoplysningerne?

 

Der gives udelukkende adgang til personoplysninger til personale, der har autorisation hertil samt et legitimt behov for at behandle oplysningerne. Beskyttelsen af personoplysningerne varetages ved passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at de oplysninger, vi behandler, ikke tabes eller videregives til uberettigede personer. 

PUBLICURE videregiver personoplysninger i det omfang, dette er nødvendigt for at varetage klientinteresser og i det omfang, det nødvendige hjemmelsgrundlag herfor foreligger. En sådan videregivelse kan ske i forbindelse med sagsbehandling til bl.a. modparter, domstolene eller offentlige myndigheder. 

I kraft af hvidvaskloven videregiver PUBLICURE personoplysninger til relevante myndigheder.

PUBLICURE anvender som led i driften forskellige IT-systemer, hvorigennem der videregives personoplysninger til virksomhedens systemleverandør, Capto365. Denne videregivelse sker med det formål, at PUBLICURE kan anvende IT-systemet og foregår i henhold til en databehandleraftale, der sikrer leverandørens overholdelse af gældende lovgivning for så vidt angår databeskyttelse. 

 

PUBLICURE anvender udelukkende databehandlere, der kan garantere, at de implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så lovgivningens krav opfyldes, og så de registreredes rettigheder beskyttes. Som udgangspunkt videregiver PUBLICURE ikke personoplysninger til parter uden for EU. Såfremt en sådan videregivelse måtte forekomme, vil det alene ske under iagttagelse af de krav, der stilles efter databeskyttelsesforordningens kapitel 5.

PUBLICUREs interne retningslinjer, systemer og sikkerhedsprocedurer opdateres løbende for at sikre, at behandlingen kan foregå beskyttet og under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier. 

 

Hvilke rettigheder har du som datasubjekt?

 

Som datasubjekt har du i medfør af databeskyttelsesforordningens regler visse rettigheder i forbindelse med PUBLICUREs behandling af dine personoplysninger. 

Såfremt PUBLICURE behandler oplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

-    Ret til at få indsigt i de personoplysninger, PUBLICURE behandler om dig

-    Ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet

-    Ret til i særlige tilfælde at få slettet personoplysninger om dig selv

-    Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring

-    Ret til at modtage egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig

-    Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod PUBLICUREs ellers lovlige behandling af dine personoplysninger

 

Anmodninger relateret til ovenstående rettigheder besvares hurtigst muligt og forventeligt ikke senere end 1 måned efter modtagelsen heraf. I den forbindelse forbeholder PUBLICURE sig inden for rammerne af lovgivningen at afkræve til sikring af, at anmoderen reelt er den rette registrerede. 

For yderligere information om dine rettigheder som registreret datasubjekt henvises til Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder. Vejledningen kan tilgås her: https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf.

Hvis du ønsker at indgive en klage over PUBLICUREs behandling af dine personoplysninger eller iagttagelse af dine rettigheder som registreret, kan dette gøres til Datatilsynet. Du finder yderligere information her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/. 

 

Kontakt:

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Telefon: 70 23 20 29

E-mail: info@publicure.dk

 

 

 

 

Environmental Policy

 

 

PUBLICURE Law Firm P/S is committed to protecting the local and global environment of the Earth.

 

To minimize environmental impacts concerning our activities, products and services, we shall:

 

 • comply with applicable legal requirements and other requirements to which the PUBLICURE subscribes which relate to its environmental aspects

 

 • include the consideration of environmental issues in all business strategies and initiatives,

 

 • ensure that protection of the environment is firmly embedded in both PUBLICURE’s and all employees culture and will endeavour to influence its suppliers and customers in a similar strategic environmental manner,

 

 • prevent pollution, reduce waste and minimize the consumption of resources,

 

 • consider the wider global impact of all our activities including those of our suppliers customers and other stakeholders,

 

 • educate, train and motivate employees to carry out tasks in an environmentally responsible manner and ensure that a continuous professional development strategy remains core to our business goals,

 

 • encourage environmental protection among suppliers and subcontractors,

 

 • investigate the feasibility of influencing its suppliers, customers and third parties with consideration to life cycle impacts of their aspects. and activities

 

 • encourage and enhance biodiversity and ecology,

 

 • continue our improvement of environmental performance.

 

This Policy will be communicated to all staff, contractors and suppliers, and be available to the public on our web site.

 

This environmental policy is in all aspects fully consistent with ISO 14001.

 

                     

Endorsed by

 

Povl Nick Bronstein

CEO and partner

 

1st January 2017