Kvalitetskriteriet ind til benet

Skrevet 19. december, 2022

Del-kendelse af 22. november 2022, Sahva A/S mod Fællesudbud Sjælland v/Solrød Kommune (PUBLICURE’s klient) omhandlede en klage over indkøbsfællesskabets tildelingsbeslutning i et udbud af kompressionsstrømper, som var genudbudt over flere omgange. Der var nedlagt 6 overtrædelsespåstande.

 

Et af klagepunkterne var, at underkriteriet ”Kvalitet”, kun ville blive vurderet på grundlag af de ”fremsendte vareprøver”. Der var ikke herudover fastsat eksplicitte (del)kriterier til underkriteriet.

 

Det er indiskutabelt, at kvalitet udgør et lovligt underkriterium. Dog er det sjældent, at kvalitetskriteriet står alene, og spørgsmålet var derfor, om sådan en model var forenelig med gennemsigtighedsprincippet og den i dansk lov skærpende § 160, hvorefter ordregiver skal angive kriterierne for tildeling, beskrive evalueringsmetoden og beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen..

 

Ifølge de specielle bemærkninger til netop udbudslovens § 160 er det ikke et krav, at ordregiveren laver en i alle henseender udførlig beskrivelse af, hvad der tillægges betydning ved vurderingen af de kvalitative under- og eventuelle delkriterier, og man har derfor et vidt skøn til at foretage tilbudsevalueringen inden for rammerne af det beskrevne i udbudsmaterialet samt principperne i § 2.

 

Beskrivelsen af ”kvalitet” må imidlertid ikke indrømme ordregiver et ubetinget frit valg ved evalueringen og skal være så tilstrækkelig præcis, at rimeligt oplyste og normalt påpasselige tilbudsgivere ud fra en naturlig læsning kan forstå indhold og omfang heraf.

 

Ordregiverens beskrivelse skal således gøre det klart for de nævnte rimeligt oplyste og normalt påpasselige potentielle ansøgere og tilbudsgivere, hvad der tillægges betydning vedrørende det enkelte underkriterium, således at de potentielle ansøgere og tilbudsgivere har et grundlag for at vurdere, om de ønsker at bruge ressourcer på at udarbejde en ansøgning eller et tilbud, og hvordan tilbuddet optimeres. Det ovenstående er målestokken for gennemsigtighed.

 

Man kunne fristes til at sige, at klagepunktet her prøver den nedre grænse for beskrivelseskravet. I kendelse af 18. august 2015, BabySam A/S mod Jysk Fællesindkøb v/Viborg Kommune, vurderede ordregiver mere frit rundt om mindstekrav til de kravspecificerede barnevogne, som klagenævnet godkendte. Problemet i dén sag var imidlertid efter min opfattelse, at vurderingen af flere af de kvalitative egenskaber kunne falde arbitrært ud; eksempelvis var det et mindstekrav, at 

 

”[...] Der skal aktiveres 2 kontakter for at vognen kan køre [..]”

 

Ordregiver havde i denne sammenhæng vurderet, at det var en ulempe, at der skulle anvendes to armbånd, ”når man har handsker på”, fordi armbåndene efter ordregivers vurdering let kunne blive væk. Omvendt kunne man argumentere for at to armbånd tilvejebragte yderligere sikkerhed, og at ordregiver dermed med en vis føje kunne have vægtet modsatrettede forhold positivt eller negativt.

 

---o0o---

 

Perspektivet i den aktuelle sag var imidlertid anderledes. Klagenævnet accepterede således udformningen af kvalitetskriteriet ud fra følgende argumenter i svarskriftet:

 

  • Kompressionsstrømper er et relativt ukompliceret produkt, og den kvalitative vurdering af disse produkter begrænses i hovedsagen til de taktile egenskaber. 
  • Tilbudsgivernes opførsel under udbuddet indikerede ikke, at tilbudsgiverne ikke forstod underkriteriet (der blev stillet spørgsmål til tildelingskriteriet, men ikke det påklagede tema).
  • Klagerens egen produkthjemmeside kredsede sig i hovedsagen om de temaer, som FUS havde tillagt vægt under evalueringen.
  • I lignende, historiske udbud havde andre ordregivere vurderet kompressionsstrømperne på ”pasform/stiffness”, ”behagelighed mod huden” og ”holdbarhed”

 

Klagenævnet fandt på ovenstående grundlag, at den faktisk foretagne vurdering forekom oplagt og dermed faldt indenfor rammerne af kvalitetskriteriet.

 

Kendelsen viser, at udbudslovens § 160 ikke nødvendigvis udgør en spændetrøje for formuleringen af de kvalitative underkriterier. Ordregiver skal dog altid nøje forholde sig til anskaffelsens nærmere karakter, navnlig dens tekniske egenskaber, når udbudsmaterialet formuleres. 

 

Tildelingsbeslutningen i øvrigt ikke annulleret.

 

//Anders Nørgaard Jensen