Folketingets vedtagelse af lovforslag L 204 om ændring af lov om Håndhævelsesloven: Indførelse af forhandlingsprincippet

Skrevet 04. juni, 2011

Folketinget vedtog ved 3. behandlingen den 1. juni 2011 lovforslag L 204 om ændring af lov om Håndhævelsesloven. Se dette link: .

Den væsentligste ændring til Håndhævelsesloven er som nævnt i en tidligere artikel den 26. maj 2011 på www.publicure.dk, at forhandlingsprincippet (forhandlingsmaksimen) fra den civile retspleje overføres på Klagenævnets sagsbehandling, som hidtil alene har været undergivet undersøgelsesprincippet (officialmaksimen), jf. lovforslagets § 1, nr. 7, som ændrer Håndhævelseslovens § 10, stk. 1. Herudover vil Klagenævnet efter en rimelig afhjælpningsfrist kunne afvise klager, som ikke er egnede til påkendelse i Klagenævnet, jf. lovforslagets § 1, nr. 4, som indfører et nyt stk. 2 under Håndhævelseslovens § 6.

Forhandlingsprincippet vil med virkning for klager, som indgives fra lovændringens ikrafttræden den 1. juli 2011 indebære, at Klagenævnet alene vil kunne tage påstande til følge efter deres indhold, og at Klagenævnet ikke vil kunne rejse og behandle nye klagepunkter af egen drift.

Endvidere skal der fra lovændringens ikrafttræden som udgangspunkt alene deltage et enkelt sagkyndigt medlem i behandlingen af klagesagerne – udover et medlem fra formandskabet – dog med mulighed for udvidelse af antallet af nævnsmedlemmer i den enkelte sag, således at antallet af juridiske dommere svarer til antallet af sagkyndige medlemmer, jf. lovforslagets § 1, nr. 7, som ændrer Håndhævelseslovens § 10, stk. 2 – 4. Medlemmer fra formandskabet kan dog som hidtil uden deltagelse af sagkyndige nævnsmedlemmer træffe beslutning (i) om processuelle spørgsmål, herunder om opsættende virkning m.v., og (ii) i alle sager af ikke-principiel karakter, der skal afgøres på skriftligt grundlag.

 

/Peter Lund Meyer