Artikler

Opgiv mindstekravet?

Kendelse af 12. juli 2019, Semi-Stål A/S mod Region Hovedstaden

Kniben med Easytranslate

Den prisvindende tilbudsgiver – hvad kan ordregiver gøre, når udsagnene ikke holder?
Udbudsdirektivet regulerer ikke den situation, hvor der undervejs i et udbud foretages ændringer i en prækvalificeret virksomhed. Selvom forholdet ikke er udtrykkeligt reguleret i udbudsdirektivet, har EU-Domstolen taget stilling til mulighederne for at foretage ændringer i allerede prækvalificerede enheder i den velkendte sag C-396/14, MT Højgaard. Med dommen i C-697/17, Telekom Italia SpA, har Domstolen suppleret denne praksis og udtalt sig om mulighederne for at lade en fusioneret virksomhed fortsætte i en udbudsforretning, trods de ændringer der sker i de deltagende virksomheder. Denne praksis sammenholdes i det følgende med bestemmelsen i udbudslovens § 147, stk. 1, nr. 4, som – i modsætning til udbudsdirektivet – indeholder en eksplicit mulighed for at foretage ændringer i prækvalificerede enheder i tilfælde af fusion.

Når nummer 2 kræver erstatning

Pankas-kendelsen fra 7. juni 2019 handler om Haderslev Kommunes erstatningsansvar over for den skuffede nummer to i udbuddet, Pankas A/S. Kommunen blev pålagt at betale   DKK 600.000 i erstatning.
I sin seneste kendelse har Klagenævnet taget stilling til flere forskellige udbudsretlige problemstillinger inden for forsyningsvirksomhedsdirektivets (2014/25/EU, herefter ”FVD”) område. Sagen vedrørte et udbud gennemført at Metroselskabet I/S og angik en del af Metro-byggeriet (Sydhavnen). Udbuddet blev iværksat i december 2015 og var derfor omfattet af det tidligere FVD. En af deltagerne, Salini Impregilo SpA, indgav klage til Klagenævnet med fokus på en række af potentielle overtrædelser, alt fra unormalt lave tilbud, dokumentation for tredjemands kompetencer, inhabilitet samt muligheden for at der kan foretages ændring i et af de deltagende konsortier. I det følgende fokuseres på det sidstnævnte tema.

Sider