Artikler

Skal kommunernes rammeaftaler om personlige hjælpemidler under Servicelovens § 112, stk. 2 – 3, betragtes som offentlige vareindkøbskontrakter omfattet af Udbudslovens § 24, nr. 26?

Tilsidesættelse af evalueringsmetode

Klagenævnet for Udbud har med kendelse af 7. november 2017, Vojens Taxi og Servicetrafik ApS mod Sydtrafik, m.fl. taget stilling til mulighederne for at tilsidesætte en evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet, jf. Udbudslovens § 160, stk. 2.
Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse af 15. september 2017 om aktindsigt taget stilling til et spørgsmål af praktisk betydning for aktindsigt i indkøbsfællesskabernes udbudssager.

Ordregivers evalueringsskøn

Hvor går grænserne for ordregivers evalueringsskøn i forhold til kvalitative evalueringskriterier? Og hvad skal der til for at påvise eller sandsynliggøre, at ordregiver har overskredet disse grænser?
EU-Domstolen har med dom af 13. juli 2017 i sag C-76/16, Ingsteel, taget stilling til ordregivers mulighed for at kræve, at tilbudsgiver modtog et lån på EUR 3.000.000 i forbindelse med kontraktens gennemførelse som en del af virksomhedens finansielle og økonomiske formåen.

Sider