Om PUBLICURE

PUBLICURE Advokatfirma P/S
Islands Brygge 39
2300 København S

CVR 33 37 15 78

TLF +45 70 23 20 29
FAX +45 70 26 20 29
E-MAIL info@publicure.dk
PUBLICURE Advokatfirma beskæftiger sig primært med rådgivning af den private og den offentlige sektor i forhold til udbud, forsyningsret, statsstøtte, konkurrenceret, miljøret samt indgåelse og styring af offentlige kontrakter inden for udvalgte brancher, herunder forsyningssektoren, telekommunikation, spil, IT, indkøb og offentlig administration.

 

Compliance

 

 

Generelt

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S, CVR-nr. 33371578, er etableret på følgende fysiske adresse i Danmark:

Islands Brygge 39
DK-2300 København S


PUBLICURE Advokatfirma P/S kan kontaktes på telefonnummer +45 7023 2029 og på telefax +45 7026 2029 samt på e-mail info@publicure.dk. Herudover kan advokaterne i PUBLICURE Advokatfirma kontaktes via deres direkte telefonnummer eller e-mailadresse; disse oplysninger kan findes under punktet “Medarbejdere”.

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S har følgende generelle klientkonto: Jyske Bank, reg.nr. 7854, kontonr. 1428393 (IBAN: DK1778540001428393, BIC/SWIFT: JYBADKKK).


PUBLICURE Advokatfirma P/S er organiseret som et partnerselskab (kommanditaktieselskab), hvori en række advokatselskaber er aktionærer. Alle PUBLICURE Advokatfirma P/S’ advokater er beskikkede som advokater af det danske Justitsministerium, ligesom alle PUBLICURE Advokatfirma P/S’ advokater er medlemmer af Advokatsamfundet.


PUBLICURE Advokatfirma P/S og samtlige af PUBLICURE Advokatfirma P/S ’ advokater er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Reglerne kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Der henvises endvidere til retsplejelovens §§ 119-147 for så vidt angår de regler, der gælder for udøvelse af advokatgerningen. De til enhver tid gældende regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


PUBLICURE Advokatfirma P/S og PUBLICURE Advokatfirma P/S’ advokater er dækket af en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti tegnet hos forsikringsselskabet Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af PUBLICURE Advokatfirma P/S’ advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Forsikringsselskabet har følgende kontaktoplysninger:
Codan Forsikring
Gl. Kongevej 60
1790 København V
www.codan.dk


PUBLICURE Advokatfirma P/S’ ydelser over for erhvervsdrivende har ikke en på forhånd fastsat pris. Prisoplysninger overfor forbrugere vil blive givet til den enkelte klient.

 

Ansvarsbegrænsning

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger.

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S' ansvar omfatter ikke erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger i PUBLICURE Advokatfirma P/S' ansvar:

 

  1. PUBLICURE Advokatfirma P/S' erstatningsansvar, herunder enhver partners og advokats erstatningsansvar, i forbindelse med rådgivningen kan ikke overstige DKK 10 mio.
  2. Klienten kan alene rejse krav mod PUBLICURE Advokatfirma P/S og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.

 

Som danske advokater rådgiver PUBLICURE Advokatfirma P/S alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler PUBLICURE Advokatfirma P/S, at klienten engagerer lokale advokater. PUBLICURE Advokatfirma P/S involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med PUBLICURE Advokatfirma P/S' bistand.

 

Måtte det vise sig, at en af ovennævnte ansvarsbegrænsninger er i strid med præceptiv lovgivning, finder den pågældende ansvarsbegrænsning ikke anvendelse. Dette har dog ingen indvirkning på øvrige ansvarsbegrænsninger, der således opretholdes fuldt ud.

 

Tvister

Såfremt en uenighed (herunder i forhold til salær) mellem PUBLICURE Advokatfirma P/S og klienten ikke kan løses i mindelighed, har klienten mulighed for at klage til Advokatnævnet, som har kompetence til behandling af klager i sådanne forhold:

 

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx