Sortimentsudbud og ukonditionsmæssighed

Skrevet 19. september, 2020
Kendelse af 16. september 2020, Stadsing A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

I kendelse tog klagenævnet ikke en række overtrædelsespåstande til følge, som angik klagers og konkurrentens konditionsmæssighed:

 

SKI havde afvist Stadsings tilbud med den begrundelse, at Stadsing for 42 kritiske varelinjer og for 699 mindre kritiske varelinjer ikke havde opfyldt kravene til produktbeskrivelse. SKI henviste til, at der manglede egentlige produkter, idet den indsatte beskrivelse indeholdt intervaller eller lignende, som ikke kunne udgøre egenskaber for et egentligt produkt. Produktangivelserne var med andre ord ukonkrete på de positioner, hvor Stadsing blot havde kopieret fra tilbudslistens beskrivelse..


Til eksempel var følgende anført om de tilbudte centerruller (ruller af papir), som i øvrigt var ren copy/paste fra SKI’s kravspecifikation:

 

”[ 50200020- 06000109] Centerrulle u/hylse, 1 - lag, (L)160-320 m x (B)19-21,5 cm, na- tur/hvid, genbrugspapir, blandingspapir el. nyfiberpapir [min fremhævning og understregning]”

 

SKI underbyggede afvisningen med, at ukonkrete produktangivelser udhulede realiteten i den foretagne evaluering: Risikoen for misbrug bestod i, at Stadsing kunne udnytte de vage beskrivelser til at fremsende vareprøver af høj kvalitet, som imidlertid ikke var udtryk for den kvalitet, Stadsing forpligtede sig til i det efterfølgende aftaleforløb. Klageren fandt dette uberettiget (påstand 1).

 

I påstand 2 anholdt Stadsing med modsat fortegn tilbuddet fra Abena, som indeholdt intervaller for pH-værdien af produkter inden for rengøring og hudpleje.

 

 

Kendelse

 

Klagenævnet lænede sig i overvejende grad opad SKI’s argumentation med vægt på, at beskrivelserne skulle være udtryk for konkret tilbudte produkter, hvilket ikke kunne være tilfældet ved en angivelse af intervaller i fysiske mål. 

 

Modsat fandt klagenævnet ikke anledning til at anholde Abenas angivelse af intervaller for pH-værdien af produkter inden for rengøring og hudpleje; klagenævnet fandt det således godtgjort, at netop pH-værdier i denne typer af produkter var angivet med intervaller, hvilket undertegnedes hurtige google-søgning bekræfter.

 

 

Skriv bag øret

 

Klagesagen indtræder i rækken af klager over sortimentsudbud, hvor klageincitamentet er stort, og hvor udbuddets kompleksitet kan åbne for problematisering.

 

I sagen gjorde ordregiver sig selv en tjeneste ved også at synliggøre ”ånden bag” udbudsmaterialets tilrettelæggelse for klagenævnet, og dette bør tjene som en generel rettesnor for både indklagedes argumentation i klagesager – omvendt påhviler det klager at synliggøre, hvorfor en ordregivers konkrete handlemåde åbner for vilkårlighed eller diskrimination på en måde, som ikke kan forenes med principperne eller udbudsmaterialet.

 

Læs kendelsen her.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen