Artikler

I sag C-546/16, Montte, tog Domstolen stilling til i hvilket omfang der er mulighed for at frasortere de tilbudsgivere, der i forbindelse med tilbudsevalueringen ikke opnår et tilfredsstillende pointtal for den tekniske del af tilbuddet.

ENTREPRISE: Kapitel II i MgO-pladesagerne

Byggeplader med magnesium (“MgO-plader”) har været flittigt anvendt i byggeriet siden 2010. Man har efterfølgende konstateret, at MgO-plader ikke egner sig til danske vejrforhold, fordi pladerne suger vand. Det har rejst en række meget bekostelige spørgsmål ved voldgiftsnævnet om hvem, der må bære risikoen for pladernes uegnethed. I denne omgang endte aben hos MT Højgaard som totalentreprenør.
I delkendelse om opsættende virkning af 22. januar 2018 og i endelig kendelse af 22. marts, Det Danske Madhus, har Klagenævnet for Udbud udtalt sig om et samarbejde om madproduktion og -udbringning mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune.
EU-Domstolen har med dom af 20. december 2017 i sag C-178/16, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, taget stilling til, hvor langt udelukkelsesmuligheden strækker sig i forhold til adfærd fra virksomhedens direktør.
De seneste år har budt på en frustrerende periode for ordregivere og tilbudsgivere med henblik på mulighederne for at afgive tilbud i regi af et konsortiesamarbejde ved udbud. De brede rammer for samarbejde mellem virksomheder, der findes i Udbudsloven, genfindes ikke i konkurrencereglerne, der derimod er meget restriktive med henblik på samarbejde, specielt mellem konkurrerende virksomheder

Sider