Artikler

EU-Domstolen har over de seneste år afsagt et antal domme, der vedrører de grå zoner i forhold til udbudsreglernes bestemmelser om udelukkelse. Den seneste afgørelse er C-395/18, Vitali SpA, hvor Domstolen afklarer visse forhold, men samtidig desværre forspilder muligheden for at bringe klarhed om samspillet mellem to af bestemmelserne i udbudsreglerne.
Højesterets dom i vejstribesagen fastslog, at to konkurrenters samarbejde i et tilbudskonsortium var ulovligt. Klagenævnet har nu i kendelse af 5. december 2019, Kailow Graphics A/S mod Moderniseringsstyrelsen, haft mulighed for at tage stilling til (primært) de udbudsretlige problemstillinger forbundet med bl.a. et sådant konsortiumsamarbejde.

Sider