Artikler

Et aktuelt tema inden for både udbudsretten og konkurrenceretten er konsortiedannelse i forbindelse med tilbudsgivning ved udbud. Nye regler på udbudsområdet og ny praksis på konkurrenceområdet har givet anledning til at sætte fokus på samspillet mellem disse to beslægtede retlige områder i forbindelse med dannelsen af tilbudskonsortier.
Digital forvaltning er billig, døgnåben og kan nås med en internetforbindelse, og der er næppe grund til at diskutere, om forvaltningen skal digitaliseres mere. Derimod er der grund til en debat om kvaliteten af de valgte løsninger.
Ordregiver har fra 1. januar 2016 - for udbudsprocesser iværksat herefter - været forpligtet til at oplyse tilbudsgiverne om sin pointmodel sammen med oplysning om tildelings- og underkriterierne og deres indbyrdes vægtning. Dette gælder imidlertid også i vidt omfang for "gamle" udbudsprocesser, hvoraf flere verserer i dag - enten med henblik på tildeling eller ved Klagenævn eller domstole.
På baggrund af den nye udbudslov (til implementering af udbudsdirektiv 2014/24) er der etableret nye muligheder for offentligt samarbejde uden gennemførelse af et udbud. Med udbudsloven er den hidtil kendte praksis fra C-107/98, Teckal (den udvidede in house regel) og C-480/06, Kommissionen mod Tyskland (Rugenberger Dam – kontraktuelle, horisontale samarbejder) indført i lovens § 12 og § 15. Derudover der er som noget nyt indført mulighed for, at der kan overdrages opgaver mellem enheder der tilhører samme ”ordregiver-koncern”. Denne mulighed medfører en markant udvidelse af in house-mulighederne. Desværre er der uklarhed om betingelserne for anvendelsen af denne in house-mulighed.

Sider