[ Du kan ikke afhjælpe en manglende reference! ]

Skrevet 12. maj, 2020
Klagenævnets kendelse af 29. april 2020 behandler en situation, hvor Gentofte Kommune indhentede en ny reference fra en tilbudsgiver efter tilbudsfristens udløb. Resultatet illustrerer fint virkeligheden efter Manova-dommen:

Du kan præcisere og supplere et afgivet tilbud, og endda indlevere yderligere dokumenter. Men den går ikke, hvis fejlen eller manglen i tilbuddet efter udbudsbetingelserne skal føre til, at ansøgningen eller tilbuddet afvises.

I sagen her gik den ikke, fordi fraværet af referencen stred mod mindstekravene i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3), ”teknisk og faglig kapacitet”. Det kan dermed være en rettesnor fremover, at egnethedskrav efter dansk udbudsretstradition altid formuleres som mindstekrav.

Det fik endelig ingen betydning, at referencerne også forelå før tilbudstidspunktet.

Det kunne herefter være interessant med en kendelse, der angik præciseringen af en allerede vedlagt reference.