Pas på uklarheder i det fastsatte egnethedskrav til referencer:

Skrevet 16. november, 2018

I kendelse af 13. november 2018, Justsen Energiteknik A/S mod SK Varme A/S, fremgik følgende mindstekrav til egnethed:

 

"Ansøger skal have [UDFØRT] mindst tre halmfyringsanlæg inden for de seneste fem år (regnet fra tidspunkt for afgivelse af prækvalifikationsansøgning).”

 

Ordregiver prækvalificerede en virksomhed (Euro Therm), som angav 3 referencer. Den ældste af de 3 referencer var anført med “slutdato” den "04-05-2011” og således for gammel i det omfang, at “udført”/”udførelsesdato” og “slutdato” måtte anses for sammenfaldende begreber.

 

Stridspunkterne gik derefter primært på spørgsmålet om, hvornår referencen skulle tidsfæstes fra, herunder om tilbudsgiverens anførelse af “slutdato” kunne udlægges som “udført”, og om ordregiver kunne/skulle forlade sig på sin tekniske rådgivers viden om, at referencen angik et arbejde, hvor leverandøren udførte mangeludbedring helt frem til 2013 (sådan at tidspunktet for udførelse lå inden for de seneste fem år).

 

Klagenævnet tiltrådte, at “slutdato” og “udført” måtte sidestilles begrebsmæssigt, og at der ikke var mulighed for at lægge vægt på tredjemandsviden. Som en sidebemærkning anførte Klagenævnet, at ordregiver kunne have overvejet at indhente supplerende oplysninger fra virksomheden i overensstemmelse med Manova-bestemmelsen i Udbudsloven analogt. Der er dog ingen pligt hertil.

 

I denne sammenhæng må det bemærkes, at entrepriseretten - som antageligvis har været styrende for den ældste references udførelse - på sin vis ikke sidestiller et “udført” arbejde med et afleveret arbejde, herunder afleveret uden mangler, jf. bl.a. AB 92 § 30, stk. 1, nr. 1 og AB 18 § 47, stk. 1, forudsætningsvist.

 

Læren bør under alle omstændigheder være, at ordregiver nøje overvejer sit ordvalg ved fastlæggelse af mindstekrav, herunder mindstekrav til egnethed.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen