Fællesudbud Sjælland begik ikke fejl i evalueringen

Skrevet 10. juni, 2020
Kendelse af 10. juni 2020, Bubobubo A/S mod Fællesudbud Sjælland

PUBLICURE har repræsenteret 16 sjællandske kommuner (Fællesudbud Sjælland, ”FUS”) i en omfattende klagesag anlagt af Bubobubo A/S.

 

Klagen angik et EU-udbud af et fælles indkøbsanalysesystem, og gik hovedsageligt ud på, at FUS havde bedømt tilbuddene forkert, og at Bubobubo derfor var rette vinder.

 

Skriftvekslingen var omfattende og var i vidt omfang af teknisk karakter.

 

Det altovervejende udgangspunkt er som bekendt, at kun tilsidesætter ordregiveres kvalitative skøn, hvis ordregiveren har overskredet den vide grænse for evalueringsskønnet, eller hvis ordregiver har handlet usagligt. Det følger ligeledes af fast praksis, at klagenævnet ikke erstatter skønnet med sit eget.

 

 

FUS gjorde herefter gældende, at såvel prosa- som pointevaluering af tilbuddene i relation til de forskellige konkurrencekrav var foretaget inden for rammerne af de fastsatte konkurrencekrav og tilbuddenes beskrivelser. Dette blev ledsaget af grundige tekniske gendrivelser af klagerens synspunkter. Klagenævnet bemærkede i denne sammenhæng, at 

 

”[...] FUS [meget nøje] har detaljeret redegjort for sin stilling til de enkelte kritikpunkter og har [...] mere end sandsynliggjort, at evalueringen ikke er udtryk for et åbenbart fejlskøn eller i øvrigt er usaglig.”

 

Kendelsen udmøntede sig derfor i et medhold til FUS, hvorved det ovennævnte praksisbestemte udgangspunkt fastholdes.

 

---o0o---

 

Kendelsen viser, at det kan betale sig at lægge væsentlige interne ressourcer i at gendrive klagen, når procesrisikoen er eksempelvis erstatning for mistet dækningsbidrag. Vi vil derfor altid anbefale, at der afsættes de nødvendige, interne ressourcer på at tilbagevise de tekniske indsigelser, klageren måtte fremføre. 

 

 

//Anders Nørgaard Jensen