Ændringer under udbuddet eller ændringer under kontraktforløbet?

Skrevet 04. november, 2019
Klagenævnet har i del-kendelse af 4. oktober 2019, VITRONIC – Dr.‐ Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH mod Sund og Bælt Holding A/S, forholdt sig til problemstillingen om ændringer i udbud og kontrakter.

Stridspunktet var, om ordregiver var berettiget til at ændre i en aftale, som var udbudt, tildelt, men ikke indgået. Det var centralt for bedømmelsen at fastslå, om 10 %-bagatelgrænsen for ændringer i udbudslovens § 180 kunne anvendes, selvom den i princippet angår efterfølgende ændringer i allerede indgåede kontrakter. Alternativt skulle ændringen vurderes strengere ud fra ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i lovens § 2 om forbuddet om ændringer af grundlæggende elementer i udbudsmaterialet i løbet af en udbudsproces.

 

Klagenævnet valgte den sidstnævnte tilgang og konstaterede, at ordregiver havde handlet i strid med udbudsreglerne. Ændringen indebar mere konkret ifølge klagenævnet en forlængelse af leveringstiden for ikke uvæsentlige dele af de omfattede ydelser. Klagenævnet mente, at dette forhold om tid potentielt kunne have betydning for potentielle bydendes interesse og tilbudsudformningen. Det betød ifølge klagenævnet, at ordregiver måtte bære bevisbyrden for, at ændringen ikke udgjorde et grundlæggende element; den bevisbyrde var ifølge klagenævnet ikke løftet.

 

Kendelsen har antydninger af kursændring i forhold til eksempelvis kendelse af 19. december 2014, GEO mod Vejdirektoratet; her åbnede klagenævnet over for analogibetragtninger til de lempeligere regler som eksempelvis 10 %-bagatelgrænsen, når man så på ændringer under udbudsproceduren. Den linje synes – i hvert fald indtil videre – forladt. 

 

Overvæltningen af bevisbyrdereglen bør man også notere sig som ordregiver, hvis man påtænker at foretage en efterfølgende ændring. Og så bør der sættes et rødt flag ud over alle ikke-ubetydelige ændringer, som relaterer sig til leveringstid (som det også har været tilfældet med eksempelvis tidsplaner i entrepriser).

 

 

//Anders Nørgaard Jensen