Dansk Erhverv indklager Holstebro, Lemvig og Struer kommuner: Om adgangen til at aflyse udbud.

Skrevet 08. november, 2018

Holstebro, Lemvig og Struer Kommune har ifølge Dansk Erhverv aflyst et udbud af et hjælpemiddeldepot med henblik på hjemtagelse af besparelseshensyn.

 

Ifølge Dansk Erhverv medfører hjemtagelsen imidlertid en omkostningsforøgelse med over to millioner.

 

Spørgsmålet om ordregiveres aflysningsadgang er ikke nyt: PUBLICURE førte i 2011 en sag om et tilsvarende spørgsmål for Højesteret for ISS Facility Services A/S og Dansk Industri, som danner præcedens for retstilstanden i dag. 

Her kom Højesteret frem til det (fortsatte) udgangspunkt, at et udbud kan aflyses, når formålet med aflysningen ikke er i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, eller usagligt i øvrigt. Dette er efterfølgende gentaget i adskillige kendelser, herunder i en af PUBLICURE ført klagesag for Lejerbo mod HRH Albertslund Tømrer og Snedker A/S ved kendelse af 26. februar 2016.

 

Med forbehold for vores manglende indsigt i den aktuelle sag kan det således blive en udfordring at opnå medhold i dette klagepunkt, fordi ordregivere ikke er forpligtet til at kontrahere, og fordi en hjemtagelsesbesparelse kan beregnes ud fra flere parametre og derfor vil være sværere at efterprøve i relation til saglighed. Dette vil dog i sidste ende bero på klagerens dokumentation for de faktiske forhold og kommunernes konkrete begrundelse, som desværre ikke er at finde i den offentliggjorte aflysningsbekendtgørelse.

 

Håbet er dog ikke ude: Der findes nemlig også praksis, hvor ”bøtten er vendt": I Klagenævnets kendelse af 16. februar 2011, Dansk Glas A/S mod Christians Sogns Menighedsråd, tog Klagenævnet således en påstand om usaglig aflysning til følge ud fra præmissen om, at begrundelsen var forkert (aflysning grundet procedurefejl – uden at der var begået procedurefejl). Det er dog her værd at bemærke, at Klagenævnet forholdsvist let kunne foretage en prøvelse af aflysningsbegrundelsens lødighed.

 

//Anders Nørgaard Jensen

 

(PS: Ovenstående gengivelse af den af Dansk Erhverv iværksatte klagesag beror alene på Dansk Erhvervs egen udlægning i pressemeddelelse af 6. november 2018 og de til udbuddet hørende udbudsbekendtgørelser)